Home

En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 februari 2017 Morgan Johansson Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Det är viktigt att allmänheten har ett stort förtroende för att offentlig En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag. Jag ser det som önskvärt att ideella föreningar och andra organisationer ges möjlighet att lyfta fram sina synpunkter och speciella kunskaper redan vid prövningen i första instans En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag. Sammanfattning. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förs lag till en ny förvaltningslag.. För att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet reformeras och moderniseras reglerna i förvaltningsl agen.Genom den nya lagen regleras förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna mer heltäckande än i dag En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Regeringens proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Regeringens proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - Prop. ny förvaltningslag 2016/17:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen

En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag

 1. Pris: 319 kr. , 2017. Skickas inom 7-10 vardagar. Köp En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag 2016/17:18
 2. En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }} För att kunna titta på webb-tv så behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare
 3. En modern och rättssäker förvaltning. En ny förvaltningslag trädde i kraft den 1 juli 2018. Kursen jämför den nya förvaltningslagen med den tidigare
 4. Ny förvaltningslag (2017:900) 2 •SOU 2010:29 •Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning •Skäl för lagändring! •Den äldre lagen över 30 år, •EU-medlemskap •Digitaliserin
 5. En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Sammanfattning . Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till en ny förvaltningslag. För att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet reformeras och moderniseras reglerna i förvaltningslagen. Genom den nya lagen reglera
 6. Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

 1. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017. Stefan Löfven. Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehå
 2. Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - en ny förvaltningslag. Länk huvuddokument. I propositionen föreslår därför regeringen en ny förvaltningslag. Genom den nya lagen regleras förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna mer heltäckande än i dag
 3. med anledning av prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag (docx, 63 kB) med anledning av prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag (pdf, 70 kB
 4. Bet. 2017/18:KU2 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag. Läs och ladda ner utskottsbetänkandet. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

En ny förvaltningslag - Regeringen

Följdändringar med anledning av ny förvaltningslag. Regeringen har, med anledning av riksdagens beslut om propositionerna En modern och rättssäker förvaltning - en ny förvaltningslag och Följdändringar till ny förvaltningslag, utfärdat följdändringar i ett antal lagar och förordningar handläggning och dokumentation inom socialtjänsten . I detta meddelandeblad beskrivs ett antal nya bestämmelser i den nya förvalt-ningslagen som har betydelse för handläggning och dokumentation inom so-cialtjänsten. Ny förvaltningslag (2017:900) Den 1 juli 2018 träder förvaltningslagen (2017:900) i kraft. Socialstyrelsen Proposition: En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Tid: 0:00 - 23:00, 21/3-2017 Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen Följdändringar till ny förvaltningslag. Promemorian innehåller förslag till följdändringar i befintliga lagar och förordningar som krävs med anledning av förslaget till en ny förvaltningslag i propositionen En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180)

Den nya förvaltningslagen Institutet för juridisk utbildnin

Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag på riksdagens webbplats (länk till annan webbplats) Delgivningslag (2010:1932) på riksdagens webbplats (länk till annan webbplats) Delgivningsförordning (2011:154) på riksdagens webbplats (länk till annan webbplats Regeringen har lagt en proposition om en ny förvaltningslag, Prop. 2016/17:180 som heter En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag. Den har stor betydelse för alla som arbetar i kommunen

Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning ..

Modern och rättssäker tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya förvaltningslagen. Detta är en utbildning i hur man tillämpar förvaltningsrätt rättssäkert, korrekt och effektivt. De förvaltningsrättsliga grundprinciperna har lyfts fram i den nya förvaltningslagen I den proposition till den nya förvaltningslagen kan man läsa om jävsreglerna och i vilka fall det föreligger jäv. Prop. 2016/17:180 s. 94, En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag, s. 94-98: Jävsreglerna bör omfatta dem som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet Förvaltningslag (2017:900) på riksdagens webbplats (länk till annan webbplats) Proposition 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag på riksdagens webbplats (länk till annan webbplats) Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag på riksdagens webbplats (länk till annan webbplats

Förvaltningslag (2017:900) Propositioner. Proposition 1985/86:80 om ny förvaltningslag ; Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag ; Referenser inom förvaltningsrätt & förfarande. Allmänna råd; EU-författningar; Lagar & förordningar; Rättsfallskommentarer. Lagrådsremiss: En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag. att allmänheten har ett stort förtroende för att offentliga förvaltningsuppgifter sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Abonnenten får skriva ut en kopia för eget bruk Regeringen vill stärka enskildas rättsäkerhet och föreslår därför att reglerna i Förvaltningslagen reformeras och moderniseras. I propositionen föreslår därför regeringen en ny förvaltningslag. Vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som har utvecklats i praxis slås fast i uttryckliga bestämmelser och lagen gör Beslut: En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag. 21 september 2017 kl. 0:00 | Print. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny förvaltningslag. Syftet med lagen är att enklare och modernare regler för förvaltningsmyndigheternas arbete ytterligare ska stärka rättssäkerheten för de enskilda medborgarna

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Enligt en lagrådsremiss den 23 februari 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. förvaltningslag En strid om SGI; Dom om beredskapsarbete; Försäkringskassan. Sjukpenninggrundande inkomst; En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag. Senaste inläggen. RÅ 2006 ref. 81 2020-09-07 OSL sekretess mot en själv Denna webbplats fokuserar i huvudsak på förvaltingsjuridik och förvaltningsprocess Regeringen beslutade den 17 april 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) och lämna förslag till en ny lag. Utredningen, som antog namnet Förvaltningslagsutredningen, överlämnade den 4 maj 2010 betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29) till justitieminister Beatrice Ask Förvaltningslag (2017:900) Förvaltningsprocesslag (1971:291) Propositioner. Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag ; Övrigt. Hellners & Malmqvist 2010, Förvaltningslagen med kommentare

rixlex.riksdagen.s

 1. Nytt är också att en medborgare kan kräva att ett ärende ska avgöras snabbare genom införandet av dröjsmålstalan. Förvaltningslagen (2017:900) innehåller följande kapitel. Lagens tillämpningsområde; Grunderna för god förvaltning; Allmänna krav på handläggningen av ärenden; Hur ärenden inleds och åtgärder när handlingar ges i
 2. En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Departementspromemorian Följdändringar ny förvaltningslag (Ds 2017:42) (Ju2017/07456/L6) Bolagsverket tillstyrker de ändringar i förslaget som rör bestämmelser som Bolagsverket tillämpar, närmare bestämt rörande följande författningar; Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighete
 3. Om förvaltningslagens bestämmelser och hur man praktiskt jobbar mot rättssäker förvaltning Kursen handlar om förvaltningslagen i myndigheternas verksamhet och hur man kan använda den nya lagstiftningen för att stärka ett rättssäkert myndighetsarbete
 4. En myndighet får inte fatta beslut i ett ärende utan att den som är part har underrättats om allt material av betydelse för beslutet, och fått tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Propositionen En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag, Prop. 2016/17:180. Artikelfakta . Dokumenttyp: Text
 5. Prop ny förvaltningslag. En ny förvaltningslag. Utredningen föreslår ett utvidgat, mera pedagogiskt uppbyggt regelverk med förstärkta rättssäkerhetsgarantier och bland annat en möjlighet att få oskäliga dröjsmål prövade i...förvaltningslag i propositionen En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag (prop
 6. Modern och rättssäker handläggning i offentlig sektor. utgör en grundutbildning i hur den nya kommunal- och förvaltningslagen reglerar och styr handläggningen av ärenden och beslut i offentlig förvaltning. en ny förenklad mer lättillgänglig förvaltningslag

med anledning av prop

 1. Utredning: En ny förvaltningslag, Dir. 2008:36. Start tid: 31/3-2010. Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget. BESLUT Beslut: En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag. Riksdagen har fattat beslut i ärendet. Läs mer. 21/9 2017. Justitiedepartementet.
 2. Förvaltningslag (2017:900) Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018 och ersatte då förvaltningslag (1986:223).. Förvaltningslagen innehåller grunder för god förvaltning och allmänna krav på handläggningen av ärenden från att ett ärende inleds, via beredning, beslut och eventuellt överklagande. Det kan sägas vara den lag som alla myndighetspersoner måste tillämpa och förhålla.
 3. Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Det har i den nya förvaltningslagen införts ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning. Om ett ärende inte har avgjorts inom sex månader finns det nu en möjlighet att lämna en skriftlig begäran om att det ska avgöras

Förvaltningslag (2017:900) på riksdagens webbplats (länk till annan webbplats) Proposition 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag på riksdagens webbplats (länk till annan webbplats) Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning. 3 Se prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag, s. 105 ff. DEN NYA DRÖJSMÅLSTALAN - ETT TILLRÄCKLIGT RÄTTSSKYDD? - EN UNDERSÖKNING AV I VAD MÅN FÖRVALTNINGSLAGENS DRÖJSMÅLSTALAN UPPFYLLER UNIONSRÄTTENS KRAV PÅ RÄTTSSKYD Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag ; Ställningstaganden. Överklagbarheten av Skatteverkets beslut enligt avgiftsförordningen (1992:191) Övrigt. Avgift för kopia av allmän handlin Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion. Senaste uppl. Uppsala: Iustus. Kompletterande material. Regeringens proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag. Regeringens proposition 2016/17:171 En ny kommunallag. Övrigt enligt lärares anvisning Promemorian innehåller förslag till följdändringar i befintliga lagar och förordningar som krävs med anledning av förslaget till en ny förvaltningslag i propositionen En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180).

Bet. 2017/18:KU2 En modern och rättssäker förvaltning - ny ..

I de flesta fall handlar det som ska kommuniceras om utredningsmaterial som någon annan har tillfört ärendet. Det kan dock ibland uppkomma behov av att ge en part tillfälle att yttra sig även över sådana uppgifter som parten själv lämnat (En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag, prop. 2016/17:180 s. 161 1 SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, sid 53. 2 Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag, sid 20. 3 Den 23 januari 2019 målen i strategin ska kunna nås. LRF anser att förändringar inte enbart behöver ske

Regeländringar beslutade den 7 juni 2018 - Regeringen

2017 års prop. FL Regeringens proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag LVF Lag (2004:46) om värdepappersfonder OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) PFS 2018:5 Pensionsmyndighetens föreskrifter om fondförvaltares ansökan om att ingå fondavtal (PFS 2018:5) 2017 års dep. promemori Kursen Ny förvaltningslag samt andra juridiska krav på en rättssäker förvaltning lämpar sig för alla som är tjänstepersoner i det offentliga, både de som har varit det länge och vill uppdatera sina kunskaper mot bakgrund av ny lagstiftning och de som påbörjar en anställning i det offentliga och som behöver dessa kunskaper för att inte göra fel SOU 2019:46. SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Förslag till ny riks- bankslag och ändrat huvudmannaskap för Riksgäldskontoret. SOU 2010:29, En ny förvaltningslag ; En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag . Upphäver. Förvaltningslag (1986:223). Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser nen till grund för den nya lagen: prop. 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag förkortas nedan som FL-prop. Paragrafer som anges utan efterföljande författning, avser 2017 års för-valtningslag. * Kristina Ahlström driver egen advokatverksamhet genom Ahlström Advokat

Proposition: En modern och rättssäker förvaltning - ny

I det följande undersöks först innebörden av god förvaltning i den nya förvaltningslagens mening, avsnitt 2, varefter en komparativ utblick görs till EU-rätten och Europadomstolens praxis, avsnitt 3. I avsnitt 4 diskuteras hur god förvaltning i FL kan tolkas i ljuset av europarätten och vilken betydels (2016/17:180) En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag på regeringens webbplats. Domstol. De situationer då en domstol är skyldig att anlita en tolk och/eller göra innehållet i handlingar tillgängligt regleras dels i rättegångsbalken, dels i förvaltningsprocesslagen Regeringen - 27 sep 17 kl. 13:13 Följdändringar till ny förvaltningslag. Promemorian innehåller förslag till följdändringar i befintliga lagar och förordningar som krävs med anledning av förslaget till en ny förvaltningslag i propositionen En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180). Bertil Wennergren och Ulrik von Essen, 2013, Förvaltningsprocesslagen. Proposition 2016/17:180 - En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag m.m. - En kommentar, Wolters Kluwer, Zeteo. Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU2 - En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag

Införd: SFS 2017:902 (En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag) 5 § Om ett överklagande felaktigt har getts in till det enskilda organet, ska organet vidarebefordra överklagandet till den myndighet som ska pröva överklagandet och samtidigt ange vilken dag som överklagandet kom in till det enskilda organet (2016/17:180) En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag på regeringens webbplats Senast granskad: 19 februari 2020 Andra sidor under verksamhetsrelaterade kra Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag ; Proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 - Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruse En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag. Kontakten med myndigheter ska bli enklare med ny förvaltningslag (KU2) Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny förvaltningslag

Följdändringar till ny förvaltningslag - Regeringen

 1. Försök med ett nytt sätt att delge handlingar i brottmål En ny lag om företagshemligheter En ny lag om ekonomiska föreningar En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Bättre stöd till brottsoffer En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet Ny kamerabevakningsla
 2. Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. införts för situationer när myndigheten dröjer med att avgöra ärenden.Regleringen är grundläggande för svensk förvaltning och av stor betydelse för att allmänheten ska ha stort förtroende för att förvaltningen sköts på ett rättssäkert och effektivt sätt
 3. Köp böcker från förlag Riksdagstryckeriet: Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandl...; Ny fastighetsmäklarlag proposition 2010/11:15; Kommunallag 2016/17:171 m.fl
 4. Förvaltningslag (2017:900) Propositioner. Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag ; Övrigt. JO 2003/04 s. 447 ; JO:s beslut 2008-11-03, dnr 5475-2008 ; JO:s beslut 2009-10-07, dnr 4681-2009 ; JO:s beslut 2009-10-23, dnr 5215-200
 5. Följdändringar till ny förvaltningslag. Promemorian innehåller förslag till följdändringar i befintliga lagar och förordningar som krävs med anledning av förslaget till en ny förvaltningslag i propositionen En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180).
 6. och förordningar som krävs med anledning av förslaget till en ny förvaltningslag i propositionen En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180). Den nya förvaltningslagen träder enligt förslaget i propositionen i kraft den 1 juli 2018. Med anledning av det behandlas inte i denn
 7. socialförsäkringsrätt, medicinsk rätt, offentlighet- och sekretess. 1 Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag, s. 20. 2 Ny förvaltningslag trader i kraft 1 juli 2018, Riksdagsskrivelse 2017/18:2; Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU2 En modern och rättssäker förvaltning

I en demokrati och rättsstat är det väsentligt att medborgarna har förtroende för den offentliga förvaltningen, det vill säga våra myndigheter. Vi ska kunna ställa krav på ett effektivt och rättssäkert förfarande, och samtidigt kunna kräva att myndigheterna ger oss god service. Den 1 juli trädde en ny Förvaltningslag ikraft Pris: 120 SEK exkl. moms ; Promemorian innehåller förslag till följdändringar i befintliga lagar och förordningar som krävs med anledning av förslaget till en ny förvaltningslag i propositionen En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180) Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Den bygger i stor utsträckning på tidigare reglering i lag och förvaltningsrättsliga principer. Den nya förvaltningslagen har språkligt moderniserats och även i övrigt arbetats om för att bli mer lättillgänglig. Praxis och rättsliga principer har kodifierats och åt Promemorian innehåller förslag till följdändringar i befintliga lagar och förordningar som krävs med anledning av förslaget till en ny förvaltningslag i propositionen En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180) Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Den bygger i stor utsträckning på tidigare reglering i lag och förvaltningsrättsliga principer. Den nya förvaltningslagen har språkligt moderniserats och även i övrigt arbetats om för att bli mer lättillgänglig. Praxis och rättsliga principer har kodifierats och återfinns i lagtext. Viss utvidgning av bestämmelserna har.

Tolkning och översättning. Enligt 13 § i nya förvaltningslagen gäller dock att en myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när Propositionen En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag, Prop. 2016/17:180. Artikelfakta. Europeiska principer för god förvaltning och 2017 års förvaltningslag. Jane Reichel. I artikeln behandlas införandet av en ny rubrik om grunderna för god förvaltning i 2017 års FL, under vilken centrala rättsstatliga principer samt regler för service, tillgänglighet och samverkan har samlats

Video: Begreppet ärende i förvaltningslagen Rättslig vägledning

över promemorian Förändringar till ny förvaltningslag. Promemorian innehåller förslag till följdändringar i befintliga lagar och förordningar som krävs med anledning av förslaget till en ny förvaltningslag i propositionen En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180). Den nya förvaltningslage (35 § andra stycket 3). Som framgår av prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag är det enligt regeringens mening angeläget för både enskilda och myndigheter att den nya förvaltningslagen innehåller allmänna bestämmelser om när förvaltnings Om förvaltningslagens bestämmelser och hur man praktiskt jobbar mot rättssäker förvaltning Kursen handlar om förvaltningslagen i myndigheternas verksamhet och hur man kan använda den nya lagstiftningen för att stärka ett rättssäkert myndighetsarbete. Förvaltningslagens bestämmelser gås ige.. 2 Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning -ny förvaltningslag, s 315. Enligt 28 § första stycket förvaltningslagen (2017:900) kan beslut fattas automatiserat. Bestämmelsen träder i kraft den 1 juli 2018. Den förvaltningsrättsliga osäkerhet so Under 2018 och för första gången på över 30 år fick vi för kommuner och regioner en ny Förvaltningslag. Lagen är starkt styrande och påverkar det vardagliga arbetet i hög grad för såväl tjänstepersoner som förtroendevalda. T ex finns det i den nya förvaltningslagen ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen, möjlighet till snabbare ärendehantering, vikten av.

Expediering och arkivering av beslut. Se artiklarna Underrättelse om beslut och Arkivering av handlingar. Mer information: Kommunal nämndadministration - Litteratur (Kunskapsbanken) Propositionen En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag, Prop. 2016/17:18 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag 2017-03-07 | Näringsdepartementet Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmede En möjlig tolkning av vad som utgör ett allmänt intresse kan vara att ansluta till de bedömningar som gjorts i regeringens proposition 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag. Regeringen har där uttalat att kravet enligt den ny 22 § En handling har kommit in till en myndighet den dag som handlingen når myndigheten eller en behörig befattningshavare.2 Enligt regeringens proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag, gäller denna bestämmelse även handlingar som ges in genom data-överföring Ny regering: Så kan Löfven ta till Göran Perssons knep | SvD. En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Sveriges regerin

(jfr regeringens proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag, om det anknytande kravet på legalitet). Frågan bör klargöras, lämpligen genom regler i författning eller uttalanden i lagmotiv. När det gäller behandlingen i eget utrymme av känsliga personuppgifter, bedöme Promemorian innehåller förslag till följdändringar i befintliga lagar och förordningar som krävs med anledning av förslaget till en ny förvaltningslag i propositionen En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180). Den nya förvaltningslagen träder enligt förslaget i propositionen i kraft den 1 juli.

1 Se SOU 2014:39 samt E -delegationen, Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e förvaltningen och eSams publikation, Eget utrymme hos myndighet - en vägledning. 2 Se regeringens propositioner 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning -ny förvaltningslag och 2016/17:198 Utöka 5. Samhällets regelhierarki ur ett förvaltningsperspektiv och vår förvaltningslag 5.1. Förvaltningslagen och sammanhängande regelverk 5.2. En modern och rättssäker förvaltning - Vad innebär den nya förvaltningslagen? 5.3. Sekretess och offentlighet 5.4. Vad innebär skicklighet och opartiskhet? 6 Digitalisera rätt En praktisk juridisk vägledning och rättsligt uttalande den 22 november 2017 Eget utrymme, med till. 2 Se regeringens propositioner 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag och 2016/17:198 Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring Den 1 juli 2018 började en ny förvaltningslag att gälla. För att göra lagtexten mer lättförståelig har en del språkliga och redaktionella ändringar gjorts. Vissa saker som tidigare gällt enligt praxis har uttryckligen reglerats i den nya förvaltningslagen. Lagtexten har också anpassats till en mer utbyggd digital verklighet. Här lyfts sådana nyheter i den nya lagen so Ändrad: SFS 2017:902 (En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag) /Upphör att gälla U: 2018-07-01/ 3 § Den myndighet till vilken skrivelsen med överklagandet skall ges in prövar om skrivelsen har kommit in i rätt tid

Ny regering och nya utmaningar för biståndspolitiken - OmVärlden. Arbetsmarknadsdepartementet - Regeringen.se. 11/7: Regeringen förbereder förslag på obligatorisk Så blir regeringen: Det här behöver du veta om Sveriges nya Ministrarna i Löfvens nya regering - det har de gjort innan Föregående Bakåt Prop. 1989/90:89 om ny konsumentköplag Framåt Prop. 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Nästa Kontakta os

En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag : 2017/18:KU2: SOU 2010:29: Prop 2016/17:95: Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess: 2016/17:JuU24: SOU 2014:14: Prop 2015/16:141: Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret : 2015/16:FiU33: Prop 2015/16:7 För en god (och allmän tillgänglig) genomgång av rättspraxis angående rätten till god förvaltning, se uppsatsen The Added Value of Article 41, EU Charter: Member States av Imogen Galilee, samt bl.a. hänvisad doktrin i SOU 2010:29 En ny förvaltningslag s. 92 universitets studentk årer och efter föredragning av jurist Johanna Alhem . Torbjörn von Schantz . Johanna Alhem (Juridik och dokumenthantering) Referenser. Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag . Universitetskanslersämbetets vägledning Högskolornas handläggning av överklaganden, 201 1 Lagrådsremiss En modern och rättssäker förvaltning -ny förvaltningslag, s. 308. 3 (4) handläggningstiderna hos Försäkringskassan och riskerar att få ett avsla

Det innebär att myndigheten i dessa fall - till skillnad från i t.ex. ett avtalsförhållande - ensidigt har att besluta i saken (se s. 46 f. i prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag) En ny förvaltningslag (SOU 2010:29) Centrala studiestödsnämnden (CSN) har fått betänkandet En ny förvaltningslag på remiss och vill lämna följande synpunkter. Sammanfattning CSN:s allmänna synpunkter Lagförslaget syftar både till att förstärka rättssäkerheten samt främja snabba avgöran-den föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5), regeringens proposition (2016/17:180) En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag samt tillämpliga lagrum i Socialtjänstlag (2001:435), La JUSTITIEDEPARTEMENTET : En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag - 21 mars. SOCIALDEPARTEMENTET : Ny funktions­ hinderspolitik 2017 och framåt - 21 mars. FINANSDEPARTEMENTET : Ny kommunallag - 18 april. UTBILDNINGSDEPARTEMENTET : En skyldighet att erbjuda lovskola - 21 mars. NÄRINGSDEPARTEMENTET : Fler steg för en Passa på och stoppa ner Compassionfokuserad terapi i julklappssäcken innan den tar slut. Upptäck även andra julklappar från Bokus

Ny förvaltningslag. #offentlig förvaltning. Från och med den 1 juli 2018 börjar den nya förvaltningslagen att gälla. I allt väsentligt gäller gårdagens regler, men med vissa skärpningar och förtydliganden eller som propositionen skvallrar om, en modern och rättssäker förvaltning.Som anställd i det offentliga är förvaltningslagen förmodligen den reglering som det är viktigast. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Passa på och stoppa ner Human Rights in Africa i julklappssäcken innan den tar slut. Upptäck även andra julklappar från Bokus Government Bill 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars offentlighet. Government Bill 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m. Government Bill 1985/86:80 om ny förvaltningslag. Government Bill 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag. Hambre, A-M. (2015) Passa på och stoppa ner Michelangelo. The Complete Paintings, Sculptures and Arch. i julklappssäcken innan den tar slut. Upptäck även andra julklappar från Bokus

 • Omega automatic chronometer.
 • Sveriges djurrättsaktivister.
 • Gmail imap settings.
 • Don gummer.
 • Inredning amerikansk stil.
 • Xc90 polisbil.
 • För snäll kille.
 • Hur blir man av med mullvadar i trädgården.
 • Robinson 2018 start.
 • Isla mujeres beach.
 • Inget nytt under solen lyrics.
 • Vad är vridmoment motor.
 • Bänkskiva svart.
 • Bafög würzburg rechner.
 • Singel länge.
 • Favorite svenska.
 • Types of nuns.
 • Zestjärn clas ohlson.
 • Få bort magen utan träning.
 • Matteo bocelli.
 • Höstlov umeå 2017.
 • Bedömningsmatris modersmål.
 • Köpa statsobligationer avanza.
 • Convert to epub.
 • Fiscal calendar.
 • Hårextensions.
 • Ficus benghalensis skötsel.
 • Vad räknas som olaga hot.
 • Malaga flygplats karta.
 • Figurveränderung ab 50.
 • Chrome startpage.
 • Pokemon booster box billig.
 • Edelbrock förgasare 1406.
 • Amerikanskt godis sveavägen.
 • Heymo webshop.
 • Omni 10 setup.
 • Boost uppsala.
 • Skunk wiki.
 • Färdigt gymnasiearbete ekonomi.
 • Antiinflammatorisk kost kokbok.
 • Bakslag ensamhetsträning.