Home

Allmänna handlingar digitalt

av allmänna handlingar inte säkerställer en godtagbar skyddsnivå i fråga om intrång i enskildas personliga integritet vid införandet av en generell skyldighet i lag att lämna ut allmänna handlingar i elek-tronisk form. Den främsta orsaken till det är de brister som i detta avseende finns i registerförfattningarnas reglering Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt. Det saknas idag enhetliga regler för när och hur mycket det ska kosta att ta del av allmänna handlingar digitalt. Klart är att olika myndigheter har olika principer för prissättningen

Allmänna handlingar i elektronisk form - Regeringskanslie

Elektroniska handlingar som ska bevaras för en längre tid eller för all framtid ska vara i ett standardiserat format för att kunna läsas och återanvändas. Men frågan om bevarande och gallring av elektroniska handlingar har även en teknisk aspekt. Den övergripande strategin är att det är informationen som bevaras inte IT-verktyget Myndigheter slutar skicka allmänna handlingar digitalt 20 december, 2017. Domstolsverket och Boverket har begränsat möjligheterna att få ut uppgifter i allmänna handlingar digitalt. När dataskyddsförordningen införs nästa år kommer det att bli ännu svårare

Dataskyddsförordningen hindrar inte att personuppgifter i allmänna handlingar lämnas ut för att myndigheter ska kunna uppfylla skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Om myndigheten väljer att lämna ut allmänna handlingar digitalt krävs dock att reglerna i dataskyddsförordningen följs Dokumentinfo: Hur påverkar den digitala utvecklingen begäran om utlämnande av allmän handling? Göran: Det är viktigt att komma ihåg att lagstiftningen är medieneutral, dvs. formen för förvaring spelar ingen roll, men digitaliseringen gör det både lättare och svårare att identifiera allmänna handlingar - det är mycket digitalt material som är sådant

Vad är en allmän handling? Enligt 2 kap. TF är en handling allmän om den har inkommit till en myndighet, och är förvarad hos denna, 2 kap. 4 § och 2 kap. 9 § TF. Med inkommen avses att den har kommit in till myndigheten på något sätt, fysiskt eller digitalt, till exempel genom en anmälan Myndigheter har ingen skyldighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar i elektronisk form, Domstolarna, som har många domar och beslut lagrade i sitt digitala målhanteringssystem Vera, mejlar t.ex. gärna dessa handlingar på begäran. Postat 2012/05/29 2013/08/29 Författare Per Kategorier Övrigt Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st. Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st 1 p, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392.

Allmänna handlingar registreras i myndighetens diariesystem och vid registreringen får handlingarna ett diarienummer. På webbplatsen kan du själv söka i diariet och begära ut handlingar som registrerats från och med den 1 januari 2017. Du kan skriva in sökord,. Handlingen kan vara en bild, skrift eller i någon digital form. Det senare kallas upptagning i lagtexten. Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. Efter sekretessbedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen kan myndigheten komma fram till att den i sin helhet eller delar av den är belagd med sekretess Egenskaper hos digitala objekt. En digital handling har en mängd egenskaper som gör att handlingen kan förmedla information. Vissa av dessa egenskaper måste bevaras om handlingen ska bevaras i ursprungligt skick, dvs. med det innehåll och metadata som den hade när den skapades

1.1 Avgift för kopiering av allmän handling, inte ritningar och kartor Kopia A4/A3 1 - 9 sidor Gratis 10 sidor 50 kr 11 och därpå följande sidor 2 kr/st 1.2 Avgift för kopiering av allmän handling, till exempel kartor och ritningar Avgiften gäller kopia från såväl papper som digitalt. Kopia A4 A3 A2 A1 A Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. Sekretess. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller. Länsstyrelsen tar ut en avgift för kopior av pappers- och digitala handlingar. Länsstyrelsen tar ut följande avgifter för utlämning av kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191)

av allmän handling och i vilken utsträckning en kopia av handlingen kan begäras ut. I detta kapitel görs en genomgång av vad som gäller för avgiftsuttag då myn-digheten på begäran lämnar ut kopior av allmänna handlingar. De generella reglerna i avgiftsförordningen gäller för samtliga myndigheter om inte annat beslutats av regeringen Förskottsbetalning för kopior av allmänna handlingar. Den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en fastställd avgift. Det händer dock att avgiften inte betalas. Regeringen föreslår därför en ny bestämmelse som möjliggör att avgiften begärs i förskott digitalt, foton och ljudinspelningar vara allmänna handlingar. 3.1.2 Allmän handling En handling blir allmän när handlingen förvaras hos myndighet och antingen har inkommit til Allmänna handlingar som är hemliga/sekretessbelagda måste ovillkorligen registreras enligt sekretesslagen. inget digitalt arkiv, utan handlingarna bevaras i pappersarkiv och ska vara utskrivna enkelsidigt, för att kunna bevaras i så bra skick som möjligt i framtiden Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar

En intern handling i ett pågående ärende eller ett utkast till ett beslut är inte en allmän handling även om handlingen diarieförts. Vad ska diarieföras? Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in till eller skickas ut från Lunds universitet ska diarieföras oavsett om de är upprättade digitalt eller på papper gäller digitala allmänna handlingar som omfattas av sekretess så gäller sekretessen även gentemot det myndighet som överlämnat materialet till arkivmyndigheten. Åtgärder för bevarande av digital information . Myndigheterna har ansvar för att myndighetens digitala allmänna handlingar bevaras på ett säkert och tillförlitligt sätt Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men även bestämmelserna om sekretess förutsätter att alla medarbetare har goda kunskaper inom området. Det innebär att vi gemensamt måste ta ett ansvar för kommunens allmänna handlingar och veta hur de ska hanteras. Med en korrekt hantering.

Digitalt utlämnande av allmänna handlingar

Allmänna handlingar på digitalt media 5 . Ljudbandsupptagning 5 . Videobandsupptagning 5 . Avskrifter av allmän handling 5 . Avgift skall inte tas ut i följande fall 5 . Fråga om tillämpning av taxan 6 . Ikraftträdande 6 . 3(6) Taxa för utlämnande av allmänna handlingar Digitala handlingar finns i olika filformat, exempelvis .doc-, .pdf- och .jpg-filer, och du kan oftast läsa dem på en vanlig dator. Exempel på digitala handlingar som vi hanterar är mejl och e-förslag. De flesta allmänna handlingar är offentliga, men det finns undantag. Undantagen är allmänna handlingar som belagts med sekretess

Handlingar vi tar emot eller skickar diarieförs i respektive ärende. Även handlingar som justerats eller färdigställts på annat sätt diarieförs. Ett undantag är handlingar av ringa eller tillfällig betydelse, de diarieförs inte. Alla diarieförda dokument är allmän handling. Du hittar dem under fliken Ärenden och handlingar Allmänna handlingar på digitalt media . Skall allmänna handlingar lämnas ut digitalt och beställaren vill få materialet lagrat digitalt utgår även en avgift beroende på̊ lagringsmedia. § 7 Fotografier på kopieringspapper. Beställning upp till nio fotografier utskrivna på kopieringspapper tillhandahålls utan kostnad Övriga handlingar - Kommunfullmäktiges taxa för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar (max 45 kronor per fil) Servicen med att skicka en digital fil kommer endast att tillhandahållas på material som är inläst i systemet för hantering av digitala tekniska handlingar allmänna handlingar som på begäran lämnats ut i form av: 1. Digitala handlingar 15 § Myndigheten har ingen skyldighet att lämna ut handlingarna digitalt, men om det sker tas ingen avgift ut. Title: Microsoft Word - Avgifter för kopiering av allmänna handlingar.do Schau Dir Angebote von Digital auf eBay an. Kauf Bunter

Observera att myndigheten inte har någon skyldighet att framställa en ny handling, dvs. bearbeta och sammanställa från olika källor, vare sig på papper eller digitalt. Skyndsamhetskravet. När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt Allmän handling som är sekretessbelagd. Allmänna handlingar kan vara sekretessbelagda eller inte, vilket påverkar vilka som har rätt att ta del av handlingarna. En allmän handling kan alltså vara offentlig eller hemlig och det är myndigheterna som utför sekretessprövningarna. En myndighet är exempelvis skatteverket och bolagsverket Detta innebär att en handling som skickas mellan kommunala nämnder anses vara allmän handling, exempelvis om ett meddelande skickas från kommunstyrelsen i Kungälvs kommun till Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. Förteckning över inkommande och utskickade handlingar (t.ex. e-postlistor) är allmänna och offentliga handlingar.

Elektroniska handlingar - SK

Gallring av digital information. Observera att gallringen inte är kopplad till att själva handlingen förstörs, utan gäller även om vissa uppgifter i handlingen förstörs/raderas. Detta är viktigt att tänka på när allt fler uppgifter digitaliseras Digital arkivering innefattar även identifikation, beskrivning, taggning, förvaring, bevarande och återsökning av digitala handlingar. Det är optimalt att dokumenthanteringssystemen bevaras i sin helhet för att den logiska och fysiska integriteten som dokumenten skapats i bevaras för framtiden Myndighetens allmänna handlingar ska under hela bevarandetiden hanteras, förvaras och skyddas så att den fysiska och logiska kvaliteten bibehålls. (RA-FS 1997:4, 5 kap. 1 §) Hela bevarandetiden avser tiden då handlingar bevaras även om de kommer senare att gallras

Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax. Via kommunens växel kan du få hjälp med att hitta rätt tjänsteman. Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till dig om du ber om det. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling Allmänna handlingar. En handling innehåller information av något slag. Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar Allmänna handlingar Handlingsoffentlighet innebär att allmänheten har rätt att ta del av alla allmänna offentliga handlingar. Allmänna handlingar kan vara av två slag, allmänna offentliga och allmänna sekretessbelagda. En allmän offentlig handling ska med viss skyndsamhet kunna plockas fram för att läsas p Allmänna handlingar kan i vissa fall vara sekretessbelagda för att skydda enskild person eller ett känsligt ämne. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda har du rätt att läsa. Då måste dessa uppgifter döljas innan utlämnandet. Ta del av allmänna handlingar. Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna. Digitala kopior via e-post kostar 10 kronor per fil samt en distributionsavgift på 10 kronor per fastighet. Handlingar arkiverade före 1 juli 2015 levereras i tiff-format, handlingar arkiverade efter 1 juli 2015 levereras i pdf-format. Papperskopior. Om du beställer en allmän handling kostar det. A4 svartvitt, 4 kronor per sid

Digitalt original. En handling som skapats i digital form, t.ex. en Wordfil. Att jämföra med en scannad handling, som varit ett fysiskt pappersoriginal som konverterats till digitalt format. Att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar.. Polisen är skyldig att registrera allmänna handlingar enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. Personuppgifter måste också behandlas för att polisen ska kunna handlägga ärendet. Arkivverksamhet. Polisen behandlar personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse i ett digitalt arkiv Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin. Allmänna handlingar på digitalt media. Ska allmänna handlingar lämnas ut digitalt och beställaren vill få materialet lagrat digitalt utgår även en avgift beroende på lagringsmedia. CD-R skiva kostar 50 kronor inklusive lagringsmedia. DVD-skiva kostar 50 kronor inklusive lagringsmedia. USB-minne kostar 100 kronor inklusive lagringsmedia De allmänna handlingarna och uppgifterna kan delas in i två grupper: 1. Offentliga handlingar - handlingar eller uppgifter som inte är sekretessbelagda och som du har rätt att ta del av. 2 Sekretessbelagda handlingar - handlingar eller uppgifter som inte kan lämnas ut till annan än den uppgifterna rör. Kommunen gör en bedömning utifrån offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och.

Myndigheter slutar skicka allmänna handlingar digitalt

 1. en myndighet. Allmänna handlingar är normalt offentliga men kan ibland vara sekretessbelagda. Begreppet allmän handling gäller alla typer av hand-lingar oavsett lagringsmedium. En allmän handling kan till exempel finnas papper, film eller digitalt. Begreppet allmän handling gäller oavsett lagrings-medium. En all-män handling ka
 2. digitalt format. Projektplatsen är en extern tjänst som med stor fördel Allmänna handlingar ska hållas ordnade så att de lätt går att hitta när de efterfrågas men utmärkande för handlingar som tillkommer i projekt är att . 7 (10) Föreskrift nr. 5 2010-06-0
 3. Handling som skickas med e-post. Inskannade handlingar. Elektronisk kopia, 1-9 sidor är gratis. Elektronisk kopia, 10 sidor, 50 kronor. Elektronisk kopia, fler än 10 sidor, 50 kronor + 2 kronor per sida . Digitalt upprättade handlingar. Digitalt upprättade handlingar (PDF-filer), 1-9 stycken är grati
 4. Som utgångspunkt är allmänna handlingar offentliga. Handlingarna är dock i vissa fall hemliga, dvs. det gäller sekretess för uppgifterna i handlingarna enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Som exempel på de bestämmelser om sekretess som Naturhistoriska riksmuseet vanligen tillämpar kan nämnas
 5. Allmänna handlingar är teknikneutrala och kan finnas både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. Om du vill ta del av en handling, läs mera här. Anonymite

Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständig het och som skyddar handlingen mot obehörig åtkomst och skada. Tillgång till digitala handlingar regleras bl a geno allmänna handlingar. 3. Bevaka tillämpning av ovanstående regelverk inom den egna myndigheten. 4. Vara insatt i den egna myndighetens rutiner och strukturer för hantering av allmänna handlingar, både digitalt och i papper. 5. Bevaka frågor som rör hantering av allmänna handlingar, såväl digital so En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte är offentliga. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess till skydd för vissa allmänna intressen och om sekretess till skydd för uppgifter om enskilda människors personliga eller ekonomiska förhållanden Hemliga handlingar Hemliga handlingar ska registreras. Den regeln är tvingande (om inte regeringen beslutat om undantag). Den efterlevs ibland dåligt. Generellt finns det två skäl till detta: 1. Personal som hanterar allmänna handlingar som är hemliga kan inte reglerna som gäller för registrering av allmänna handlingar 2

Personuppgiftsbehandling hos myndigheter - Datainspektione

 1. Det ska även beaktas att gallring i digitala upptagningar inte enbart innebär förstöring av allmänna handlingar eller uppgifter utan också förlust av information samt möjliga sammanställningar, sökmöjligheter och möjlighet att fastställa informationens autenticitet
 2. Möten och allmänna handlingar Diarium. Sammanträdesdatum, protokoll, ärendelistor, diarium, I diariumet hittar du handlingar och protokoll från politiska sammanträden. Digitala verktyg och resurser. Doktorander i Lärande DIL. Föräldrasamverkan. Kvalitet och utveckling
 3. Digitala handlingar Kommunen är inte skyldig att lämna ut kopia på allmän handling annat än i pappersform. Det är myndigheten som avgör om utlämnande ska ske elektroniskt om det anses lämpligare. Utskrift av digitala handlingar till papper Samma regler som för kopia eller utskrift på papper Översändande via e-post a

En offentlig och allmän handling innebär att alla ar rätt att ta del av samtliga uppgifter i handlingen. Alla inkomna handlingar registreras i kommunens digitala diariesystem på den verksamhet som det berör. Därefter vidarebefordras handlingen till den om är ansvarig för den verksamhet som handlingen avser handlingar digitalt kan omöjligt vara rätt väg för Göteborgs Stad. Förslaget måste därför avslås och kommunfullmäktiges beslut från den 13 oktober 2016, § 21, p. 3, att allmänna handlingar i först

Utlämnande av allmän handling - Vad bör du tänka på

Beställning av allmänna handlingar. I den här digitala tjänsten kan du beställa allmänna handlingar från Sigtuna kommun. Gällande taxor, Om du har frågor om den digitala tjänsten är du välkommen att höra av dig till kommunen på telefonnummer 08-591 260 00 eller via e-postformulär till Sigtuna kommun allmänna handlingar behövs ett samarbete mellan kommunernas verksamheter, Höglandets IT och arkivmyndigheterna i berörda kommuner. Genom bör varje handling som förvaras i ett digitalt arkiv upprättas i två exemplar som förvaras i geografiskt åtskilda lokaler Allmänna handlingar av vikt bevaras däremot för all framtid i enlighet med den lagstiftning som gäller allmänna handlingar och arkivering, och då kan personuppgifterna inte raderas. Du har rätt att begära att SBU rättar personuppgifter som vi behandlar om dig utan onödigt dröjsmål

Får en myndighet skicka ut allmänna handlingar via email

 1. Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar Sida 1 Offentlighetsprincipen § 1 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar - beslut, protokoll, kartor med mera - såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall
 2. Handlingar kommer till kommunen på flera sätt, som pappersdokument eller digitalt till exempel som e-post. På vilket sätt innehållet i handlingen presenteras saknar betydelse. För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen samt är upprättad eller har kommit till kommunen
 3. Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. Dessa ska, om de inte omfattas av sekretess, genast eller så snart som möjligt kunna lämnas ut till dig om du ber om det. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling
 4. Informationssäkerhet kring användandet av Office 365 och dess appar. På insidan kan du läsa mer om dokumentation och informationshantering. Det är viktigt att du hanterar den information och de handlingar i form av dokument och filer du behöver för att utföra ditt arbete på ett strukturerat och säkert sätt
 5. nesanteckningar. Offentlig handling - • Alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Sekretesshandling
 6. Växjö tingsrätt följer Domstolsverkets riktlinjer för att ta betalt för kopior av allmänna handlingar (Domstolsverkets dnr 2040-2013). Eventuell kostnad för porto tillkommer till nedanstående avgifter. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Aktuella avgifter. E-pos

Vi lämnar inte ut elektroniska kopior - Allmän handlin

 1. ne 150 kr inklusive lagringsmedia § 7 Avskrifter/utskrifter av.
 2. Handlingar tillhörande bygglov och byggprocess kan med fördel lämnas in i digitalt format (PDF-filer). För att hanteringen av filerna ska kunna ske så smidigt som möjligt bör man följa nedan anvisningar med förslag på filnamn samt vilka handlingar som kan grupperas i samlingsdokument
 3. Ta del av allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte är skyddade av sekretess. Vi gör därför en sekretessprövning innan vi lämnar ut handlingar. Du som begär ut handlingar har rätt att vara anonym. Kopia av allmän handling. Vi lämnar ut kopior av handlingar både digitalt och via post
 4. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. När en Diarieförda handlingar Digitalt Ciceron Aktskåp/elektroniskt Bevaras 4 år Handlingar som tillfört ett ärende sakuppgift eller bevisinformation. Papper/Digitalt Ciceron Aktskåp Bevaras 4 år.
 5. § 18 ALLMÄNNA HANDLINGAR PÅ DIGITALT MEDIA . Det finns ingen skyldighet att lämna ut elektroniska handlingar i annan form än utskrift på papper, om det inte följer av lag. Det finns heller ingen skyldighet att föra över pappershandlingar till elektronisk form för elektroniskt utlämnande
 6. Kommunen har ingen skyldighet att lämna över en allmän handling digitalt, utan enbart genom papperskopia. Kommunen har heller ingen skyldighet att överföra pappershandlingar till digitala handlingar för att ge ut digitalt. Om papperskopior överförs till digitala handlingar, gäller taxan för papperskopior
 7. Allmänna handlingar är sådana som kommer in till PRV eller som skapas på PRV. Handlingar som kommer in eller skapas på PRV. Grundprincipen är att handlingar som kommer in till eller skapas hos PRV är allmänna och det spelar ingen roll om det är papper eller digitala handlingar

Du måste betala för handlingarna! - Allmän handlin

handlingarna. Det finns ingen skyldighet för en myndighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar i elektronisk form. Huvudregeln vid Umeå universitet är att kopior av allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform och detta gäller framför allt om den allmänna handlingen innehåller personuppgifter Du kan beställa kopior på allmänna handlingar från Studentcentrum via detta formulär. Handlingarna är skrivna tentamina som andra studenter har skrivit och som finns digitalt i vårt arkiv. Vi expedierar handlingarna till dig via e-post Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. Registrera och arkivera Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400). Syftet är att informera om vilka allmänna handlingar som upprättas på myndigheten och underlätta sökning av allmänna handlingar

Kvarteret Korpen på Lumiere

Allmänna handlingar - Riksdage

Vad är en allmän handling? Journalistförbunde

Medium och formatval - Riksarkive

 1. Inspektionen avsåg stadsmuseets hantering av allmänna handlingar - pappersbaserade och digitala. Stadsmuseet inspekterades senast den 13 juni 2007. Stadsarkivet bedömer att stadsmuseet generellt har en god hantering av sina allmänna handlingar. Stadsmuseet behöver emellertid arbet
 2. Gallring av digitala handlingar 1. Offentlighetslagstiftningen och digitala handlingar Hörnpelarna i det regelverk som styr hanteringen av allmänna handlingar utgörs av tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och arkivlagen. Därtill kommer, enligt arkivlagens intentioner, kommunens arkivreglemente och en dokumenthanteringspla
 3. av allmänna handlingar. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform. Allmänna handlingar får utlämnas per e-post eller i annan elektronisk form om myndigheten bedömer att det är lämpligt i det enskilda fallet. Avgift tas ut per kopiesida och gäller även för kopia av allmänna handlingar per fax
 4. Material som finns digitalt bör i största möjliga mån skickas digitalt. Avgift för kopior av allmänna handlingar är momsbefriat. 3 § 5 . För kopior, avskrifter enligt 1 a)-b) utgår följande avgifter: Kopia eller utskrift på papper . Svart/vitt Färg
Landshövdingar i digitalt möte med Kungaparet och

Allmänna handlingar Allmänna handlingar Att ta del av allmänna handlingar vid Uppsala universitet. Myndigheters offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig

Avgift för kopior av allmänna handlingar Konkurrensverke

Diarium och allmänna handlingar Länsstyrelsen Västra

allmänna handlingen i elektronisk form. Det är tillåtet att skicka allmänna handlingar elektroniskt i de fall myndigheten anser att det är lämpligt. Avgift ska tas ut för inskanning av handlingar om en beställning omfattar tio sidor eller mer. Dokument som redan finns digitalt lagrade och som myndigheten väljer at Hanteringen av allmänna handlingar hos förvaltningen är generellt sett god. Informationshanteringen är till stor del digital och insatser för att förenkla genom nya IT-stöd och arbetssätt pågår kontinuerligt. De brister som identifierades vid inspektionen återfinns framför allt inom förvaltningens informationsredovisning på allmänna handlingar elektroniskt över e-post eller annan digital lösning. Kommentar Vid begäran om kopior på allmänna handlingar ska kommunens nämnder och bolag i första hand tillhandahålla dessa över e-post eller andra digitala kanaler. Detta för att främja digitala arbetssätt och en god service Digitala kopior i digitala tillbehör CD/DVD/usb-minne Avgift tas ut som för papperskopior och e-post. Kommunen tillhandahåller medium. Självkostnadspris tillkommer. Övrigt Avskrift av allmän handling 129 kr per påbörjad fjärdedels timme. Framställning av bestyrkta avskrifter eller kopior Bestyrkt avskrift: 129 kr per påbörjad. Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax. Vänd dig till förvaltningens registrator för att få ut en handling. Hjälp med att hitta rätt registrator. På Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, kan du få hjälp med att hitta rätt registrator

Nu lanseras Vattenarkivet | Länsstyrelsen Gävleborg

Förskottsbetalning för kopior av allmänna handlingar JP

Taxa för kopior av allmänna handlingar m.m. Sida 3 (3) g) Övrigt . För kopior och utskrift på papper från digitalt lantmäteriarkiv utgår avgift enligt den stat-liga myndigheten Lantmäteriets vid varje tidpunkt gällande föreskrifter. För kartmaterial se även taxan för ansvarig nämnds verksamhet enligt plan- och bygglage Den ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos KB. I arkivet finns handlingar från KB:s egen verksamhet från 1600-talet och framåt. Dessa kan läsas i KB:s specialläsesal. I specialläsesalen finns även en arkivförteckning som omfattar handlingar fram till 2012. Läs mer om specialläsesalen Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som skyddar handlingen mot obehörig åtkomst och skada. Tillgång till digitala handlingar regleras bl a genom behörighetsnivåer och loggfunktioner, som anpassa s efter handlingarnas innehåll Digital förvaring av handlingar i första hand: För ärenden som upprättas fr.o.m. 2018-01-01 gäller att handlingar som inkommit eller upprättats på papper läggs i pappersakt, medan digitalt inkomna eller upprättade handlingar sparas digitalt tills vidare i verksamhetssystem. För ärenden som avslutats t.o.m. 2017-12 handlingar som redan vid beställningen finns i digitalt format är avgiftsfri. Kopior från mikrofilm/ritningar på CD till papper Format A4 30kr/sida Format A3 40kr/sida Avskrift Avskrift av allmän handling ink. utskrift av ljudupptagningar 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme Avskrift av skolbetyg 180 kronor/bety

Att tänka på - Snapchat - Handbok i sociala medierFucking Åmål

Diarieföring av allmänna handlingar - Region Kronober

Söker du protokoll och handlingar upprättade före 2014 från Västerbottens läns landsting, kontakta vårt diarium. Se kontaktuppgifter här nedan. Söker du protokoll och handlingar upprättade inom Regionförbundet Västerbottens län, dåvarande Region Västerbotten, äldre än 2018, kontakta Regionala utvecklingsnämndens diarium regionalutveckling@regionvasterbotten.s kopior av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige 2016-02-29 § 27 Ansvarig utgivare: Koncernstaben . I första hand bör den som lämnar ut en kopia på en allmän handling lämna ut denna helt digitalt i möjligaste mån. För det ska ingen avgift tas ut

Svenska Filminstitutet på Göteborgs filmfestivalDigitalisering av filmFilmer

Allmänna handlingar och andra Vad saken gäller är handlingar som är allmänna. Återigen gäller det att känna till en lagfäst definition. En handling är allmän om den dels förvaras hos myndighet, dels enligt särskilda regler - som vi strax kommer till - är att anse som antingen inkommen eller upprättad. Till Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till personanpassat material. Logga in Externa användar En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, Avgift ska även tas ut om handlingen i undantagsfall kan lämnas ut digitalt. Rätt att vara anonym B Kopia eller utskrift av digitala allmänna handlingar Sid 5 C Kopia av fotografier, film- eller ljudupptagning Sid 5 D Bestyrkande kopia av allmän handling Sid 6 . Sid 3 . 2 § Rutiner vid begäran, betalning och utlämnande. Rutinbetonade arbetsinsatser det avses att handlingen läses i myndighetens lokaler antingen på papper eller på bildskärm. Den sökande har dock ingen rätt att kopiera dessa uppgifter till ett digitalt lagringsmedium. (t.ex. CD, DVD eller USB- minne). Avgift för kopia eller utskrift av allmän handling Det är först när någon vill ha en kopia av en allmän handling. Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma dit. Sök i forum. Sök efter: Ur medieflödet. Ras för kvällspressens digitala annonser. Källa: Journalisten Publicerat: 7 hours ago . Journalistmorden fortsätter i Honduras. Källa: Journalisten Publicerat: 12 hours ago

 • Notorious conor mcgregor.
 • Jobba på disney.
 • Ylab drottninggatan.
 • Orientaliska kuddfodral.
 • Markattartade apor med faktor.
 • Akvarium nybörjare.
 • Daisy beauty expo.
 • Möbliertes zimmer klagenfurt.
 • Nytida lediga tjänster.
 • Reveillon st sylvestre 2018 maine et loire.
 • Oklippt pudel.
 • Best blackhead remover.
 • Gambia resmål.
 • Kid sleep klocka.
 • Bilförsäljning sverige 2017.
 • Maginon wk 4 hd bedienungsanleitung.
 • Samson head on.
 • Skyddskrage katt apoteket.
 • What is sophie's choice.
 • Shannaras chronicle.
 • Festool skruvdragare test.
 • Wonder rj palacio.
 • Mochi kaufen.
 • Kinokiste serien.
 • Tankar från roten 1974.
 • Östergötland ishockeyförbund.
 • Jag och min far original.
 • Skytten og stenbukken.
 • Södermalms scoutkår.
 • Roliga pranks i skolan.
 • Melanom bilder.
 • Bordspellen voor peuters.
 • Ik viljan u15.
 • Samsung galaxy a5 recension.
 • Körschema bröllopsmiddag.
 • Vad kan jag ha för bredband på min adress.
 • Fasching musikproduktion.
 • Imagenes de rottweiler cachorros.
 • Sports växjö.
 • Jordad lampkontakt.
 • Logitech z 5500 setup.